exclusion

Wprowadzenie tzw. prawa holdingowego na skutek nowelizacji k.s.h.

 

W dniu 13 października 2022 r. w życie wchodzą przepisy ustawy z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, które wprowadzają szereg istotnych zmian w zakresie prawa spółek.


Nowelizacja w głównej mierze dotyczy wprowadzenia do polskiego prawa spółek handlowych tak zwanego prawa holdingowego. Intencją dokonywanych zmian jest ustawowe uregulowanie relacji prywatno-prawnych między spółką dominującą a jej spółkami zależnymi, w sposób uwzględniający interes wierzycieli, członków organów oraz drobnych wspólników (akcjonariuszy) spółki zależnej, jak również wyposażenie rad nadzorczych w narzędzia umożliwiające prowadzenie bardziej efektywnego nadzoru korporacyjnego.


Ustawa wprowadza do polskiego prawa pojęcie grupy spółek, którymi mają być powiązane ze sobą spółka dominująca i zależna lub zależne, które powinny kierować się obok interesu spółki, interesem grupy spółek. Wprowadzane jest zatem pojęcie interesu grupy spółek, rozumiane jako konieczność kierowania się wspólną strategią gospodarczą.


Przepisy objęte zakresem projektu można podzielić na dwie kategorie, a mianowicie:


a) po pierwsze takie, które ułatwiają sprawne "zarządzanie" grupą spółek przez spółkę dominującą, w związku z realizacją wspólnej strategii gospodarczej grupy (art. 212-213 oraz art. 216-217 projektowanego KSH) oraz


b) po drugie takie, które z kolei zapewniają ochronę określonych grup interesu występujących w przypadku grupy spółek, a więc przede wszystkim spółki zależnej należącej do grupy spółek (art. 214 i art. 2112 projektowanego KSH).


W przypadku tej drugiej kategorii przepisów regulujących grupy spółek realizowana jest podstawowa funkcja prawa prywatnego (do którego należy prawo spółek handlowych), a mianowicie ochrona praw jednostki. Oznacza to, że skoncentrowanie się  tylko i wyłącznie na zapewnieniu spółce dominującej sprawnego zarządzania grupą spółek, z pominięciem wspomnianych wyżej "przepisów ochronnych", godziłoby w systemowe zasady przyjęte w prawie prywatnym oraz w cel, dla którego została przewidziana regulacja prawna spółek handlowych.


Grupa spółek stanowi nową kategorię prawną i w żadnym zakresie nie można jej utożsamiać ze stosunkiem dominacji i zależności pomiędzy spółkami, o którym mowa w art. 4 § 1 pkt 4 KSH. Grupa spółek, pomimo faktycznego istnienia podporządkowania i zależności istniejących pomiędzy określonymi spółkami tworzącymi grupę spółek, kieruje się wspólnymi celami gospodarczymi, które umożliwiają spółce dominującej sprawne kierownictwo i zarządzanie.


W ramach wprowadzanych rozwiązań przewidziano bowiem mechanizmy umożliwiające spółce dominującej sprawowanie jednolitego kierownictwa nad spółką lub spółkami zależnymi m.in. poprzez możliwość wydawania spółkom zależnym wiążących poleceń, których odmowa wykonania możliwa będzie m.in. w przypadku, jeżeli jego wykonanie doprowadziłoby do niewypłacalności albo zagrożenia niewypłacalnością tej spółki.


Co więcej, spółka dominująca nabędzie możliwość przeglądania ksiąg i dokumentów spółki zależnej uczestniczącej w grupie spółek oraz żądania udzielenia informacji. Co do zasady, rada nadzorcza spółki dominującej sprawować będzie stały nadzór nad realizacją interesu grupy spółek przez spółkę zależną uczestniczącą w grupie spółek.


Co jednak niezmiernie istotne, wprowadzane rozwiązania prawa holdingowego nie mają charakteru obligatoryjnego i każdorazowo zależą od decyzji spółki zależnej, która może, ale nie musi podjąć uchwałę o uczestnictwie w grupie spółek. Spółki mogą także kontynuować dotychczasową działalność w ramach grup kapitałowych na dotychczasowych zasadach, bez konieczności dokonywania jakichkolwiek zmian.


W przypadku podjęcia uchwały o uczestnictwie w grupie spółek niezbędne jest jego ujawnienie w rejestrze poprzez wpisanie do niego wzmianki.


W sposób szczególny uregulowano także zasady odpowiedzialności członków zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz likwidatorów. W spółce zależnej nie ponoszą oni odpowiedzialności za szkody wyrządzone wykonaniem wiążącego polecenia, a w spółce dominującej – za szkody powstałe wskutek działań podejmowanych w interesie grupy spółek. Taki sposób określenia zasad odpowiedzialności z pewnością jest bardzo nieostry i w praktyce pojawi się wiele problemów w ustaleniu podmiotu odpowiedzialnego za określone działanie. Spółka dominująca w przypadku wyrządzenia drugiej spółce szkody będzie z pewnością powoływała się na podjęcie działań w interesie grupy spółek, która wyłącza jej odpowiedzialność. 


Jak wskazuje projektodawca w uzasadnieniu do omawianego projektu, wprowadzenie prawa grup spółek ma na celu umożliwienie usprawnienia funkcjonowania tych przedsiębiorców, którzy działają z wykorzystaniem złożonych struktur korporacyjnych. To z kolei – zdaniem autorów projektu – powinno przyczynić się do poprawy konkurencyjności i wyników polskich przedsiębiorstw oraz atrakcyjności inwestycyjnej kraju jako całości. Czas pokaże, czy cel w rzeczywistości zostanie osiągnięty.

Jak możemy porozmawiać?

Jesteśmy dostępni nie tylko w biurach stacjonarnych. Bez wychodzenia z domu możesz już dziś porozmawiać z nami o swojej sprawie.

Zadzwoń lub napisz

Sekretariat

Skontaktuj się

+48 691 913 330

lub napisz kancelaria@gramatowscy.pl

Umów spotkanie

Wybierz odpowiedni dla Ciebie termin

Umów spotkanie

Porozmawiajmy,
teraz także on-line

Pomoc prawna także on-line!

Od wielu już lat naszym klientom oferujemy możliwość zdalnej współpracy, stosując nasze sprawdzone narzędzia: e-Poradę i e-Kancelarię. Czekamy na Państwa nie tylko w naszych oddziałach - zapraszamy również do skorzystania z wideorozmowy lub e-Kancelarii.
 

Sopot

ul. Bitwy pod Płowcami 32/1

81-730 Sopot

Nawiguj z google

Zadzwoń

Gdańsk

al. Generała Józefa Hallera 169/15,

80-416 Gdańsk

Nawiguj z google

Zadzwoń

Starogard Gdański

ul. Rynek 23/3,

83-200 Starogard Gdański

Nawiguj z google

Zadzwoń

Gdynia

ul. Gniewska 24 A/10,

81-047 Gdynia

Nawiguj z google

Zadzwoń

Zadzwoń

Sekretariat

691 913 330

Jesteśmy dostępni
od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:30-16:30

Wyślij e-mail

Sekretariat

kancelaria@gramatowscy.pl

Jesteśmy dostępni
od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:30-16:30

Skorzystaj z wideochatu

Połącz się teraz online

Połącz wideo

Jesteśmy dostępni
od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:30-16:30

Spotkajmy się

Wybierz odpowiedni dla Ciebie termin

Umów spotkanie

Spotkajmy się w wybranej siedzibie kancelarii,
aby omówić Twoją sprawę.