exclusion

RODO

Zadzwoń

Sekretariat

691 913 330

Jesteśmy dostępni
od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:15-16:00

Wyślij e-mail

Sekretariat

kancelaria@gramatowscy.pl

Jesteśmy dostępni
od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:15-16:00

Skorzystaj z wideochatu

Połącz się teraz online

Połącz wideo

Jesteśmy dostępni
od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:15-16:00

Spotkajmy się

Wybierz odpowiedni dla Ciebie termin

Umów spotkanie

Spotkajmy się w wybranej siedzibie kancelarii,
aby omówić Twoją sprawę.

KLAUZULA INFORMACYJNA

dla Klientów Kancelarii

 

Niniejszym wskazuję, że zawarcie przez Panią/Pana umowy o świadczenie usług prawnych z adw. Danielem Gramatowski, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Prawna „Consultor” Daniel Gramatowski skutkuje przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE. L. z 2016r., Nr 119, poz. 1; dalej jako: RODO). Z uwagi na powyższe, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy, że:

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest adwokat Daniel Gramatowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Prawna „Consultor” Daniel Gramatowski (dalej jako: Kancelaria), ulica Bitwy pod Płowcami 32/1, 81 – 730 Sopot, nr tel.: (58) 550 – 75 – 23, adres e – mail: kancelaria@gramatowscy.pl.

 

Cele przetwarzania danych, podstawa prawna oraz prawnie uzasadnione interesy

Państwa dane osobowe będą przetwarzane, gdy jest to niezbędne do:

 1. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w szczególności do świadczenia usług prawnych
 2. wypełnienia przez administratora ciążących na nim obowiązków prawnych wynikających z prawa polskiego lub z prawa Unii europejskiej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 3. wypełnienia celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), za które uznaje się między innymi: dochodzenie, ustalenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej, monitorowanie Kancelarii, ustalenie konfliktów interesów i naruszeń etycznych w zakresie niezbędnym do przeciwdziałania nadużyciom, w celach archiwalnych i statystycznych, jak również świadczenie usług na rzecz klienta, w sytuacji gdy interes klienta jest nadrzędny wobec interesów praw i wolności osoby, których dane dotyczą.

 

Kategorie przetwarzania danych

Administrator przetwarza następujące kategorie państwa danych osobowych:

 1. dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, nr PESEL, nr dowodu osobistego, datę urodzenia)
 2. dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania, adres do korespondencji)
 3. dane identyfikacji podatkowej
 4. inne dane pozyskane z przesłanych przez Państwa dokumentów o ile są niezbędne dla prawidłowego świadczenia przez nas usług pomocy prawnej.

Ponadto, administrator może przetwarzać inne kategorie danych osobowych o ile ich przetwarzanie jest zgodne z celami określonymi niniejszą informacją.

 

Odbiorcy danych

Odbiorcami danych mogą być:

 1. współpracujący z Administratorem adwokaci, radcowie prawni, notariusze oraz inne podmioty świadczące usługi prawne i samodzielnie decydujące o celach i sposobach przetwarzania danych
 2. podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa
 3. pomioty świadczące usługi informatyczne oraz nowych technologii, finansowe, płatnicze, pocztowe i kurierskie.

 

Przekazywanie danych poza europejski obszar gospodarczy

Państwa dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

Okres przechowywania danych

 1. w celu wykonania umowy – do momentu jej rozwiązania lub wygaśnięcia
 2. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia roszczeń bądź wniesienia sprzeciwu
 3. celem wypełnienia ciążących na Kancelarii obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia obowiązków z przepisów prawa

 

Przysługujące prawa

 1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania i uzupełnienia, ograniczenia ich przetwarzania i usunięcia. Prawo do usunięcia danych nie przysługuje w zakresie danych niezbędnych dla realizacji przez Administratora obowiązku oceny w przyszłości czy zachodzi konflikt interesów
 2. prawo do przenoszenia danych osobowych, które zostały przez Panią/Pana przekazane Administratorowi, tj. prawo do ich otrzymania w ustrukturyzowanym powszechnym formacie oraz ich przesłania innemu administratorowi. Prawo to może zostać zrealizowane wyłącznie w przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody bądź umowy oraz o ile jest całkowicie zautomatyzowane

Celem zrealizowania wyżej wskazanych praw należy skontaktować się z Administratorem.

 

Prawo do wniesienia skargi

W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, możecie Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

 

Prawo do sprzeciwu

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, o ile przetwarzanie to odbywa się w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podstawą do wniesienia sprzeciwu musi być Pani/Pana szczególna sytuacja.

Po otrzymaniu sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowego w powyższych celach, chyba że wykażemy istnienie ważnych, uzasadnionych podstaw do ich przetwarzania, nadrzędnych wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

 

Wymóg podania danych oraz konsekwencje ich niepodania

W zakresie przetwarzania danych osobowych w celu wykonania przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z prawa polskiego lub prawa unii europejskiej, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

W zakresie przetwarzania danych osobowych w pozostałych celach wskazanych powyżej, obowiązek podania danych jest wymogiem umownym.

Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne niemniej jednak konieczne do zawarcia i realizacji umowy z Administratorem.