exclusion

Dla Instytucji

Czy od wynagrodzenia członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, powoływanych w gminach, należy pobrać składkę zdrowotną w ramach tzw. „Polskiego Ładu”?  

Zdaniem autora nie. Należy bowiem wskazać, że członkowie komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych są zatrudniani w oparciu o umowę o pracę i z tego tytułu jest bez wątpienia pobierana składka zdrowotna. W świetle ustawy o pracownikach samorządowych członek komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych jest pracownikiem zatrudnionym w oparciu o umowę o pracę, a w oparciu o akt powołania są zatrudniani jedynie: zastępca wójta (burmistrza, prezydenta miasta), skarbnik gminy, skarbnik powiatu, skarbnik województwa.

Do członków komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych nie znajdzie więc zastosowania art. 66. Ust. 35a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2021.1285) zgodnie, z którym „Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają: (…) osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie”, ponieważ członkowie komisji nie są zatrudniani o akt powołania - o czym przesądza ustawa o pracownikach samorządowych.

W świetle art. 41. ust. 3. ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2021 poz. 1119) wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) powołują gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności inicjujące działania w zakresie określonym w ust. 1 oraz podejmujące czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego. Z przepisów tych wynika, że powołuje się komisję, co oznacza, że wójt „tworzy” komisję jako narzędzie pomocnicze do rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie.

To, że wójt gminy powołuje komisję, nie oznacza, że pracownicy komisji są zatrudniani w oparciu o stosunek pracy czy też akt powołania. Są to dwie odrębne kwestie. Kwestie zatrudnienia pracowników samorządowych reguluje bowiem ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282 t.j.) . Z art. 4 ustawy wprost wynika, w jakich formach są zatrudniani pracownicy samorządowi.

Wyciąg z przepisów:

USTAWA o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282 t.j.) 

Art.  4.  [Podstawa zatrudnienia pracowników samorządowych]

1. Pracownicy samorządowi są zatrudniani na podstawie:

1) wyboru:

a) w urzędzie marszałkowskim: marszałek województwa, wicemarszałek oraz pozostali członkowie zarządu województwa - jeżeli statut województwa tak stanowi,

b) w starostwie powiatowym: starosta, wicestarosta oraz pozostali członkowie zarządu powiatu - jeżeli statut powiatu tak stanowi,

c) w urzędzie gminy: wójt (burmistrz, prezydent miasta),

d) w związkach jednostek samorządu terytorialnego: przewodniczący zarządu związku i pozostali członkowie zarządu - jeżeli statut związku tak stanowi,

e) w urzędzie m.st. Warszawy: burmistrz dzielnicy m.st. Warszawy, zastępca burmistrza dzielnicy m.st. Warszawy i pozostali członkowie zarządu dzielnicy m.st. Warszawy;

2) powołania - zastępca wójta (burmistrza, prezydenta miasta), skarbnik gminy, skarbnik powiatu, skarbnik województwa;

3) umowy o pracę - pozostali pracownicy samorządowi.

Odpowiednio przychody z pełnienia funkcji członka komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi należy uznać za przychody z działalności wykonywanej osobiście z tytułu przychodów z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji samorządowej. (art. 13 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Dz.U.2021.1128 w związku z art.  41. ust. 3).

Wyciąg z przepisu znajdą Państwo poniżej:

Art. 13. [Przychody z działalności wykonywanej osobiście] Za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się:

6) przychody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności, a zwłaszcza przychody biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym oraz płatników, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 2 pkt 10, i inkasentów należności publicznoprawnych, a także przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 9.

 

Komentarz od autora:
Proszę pamiętać, że powyższy pogląd autora nie jest jednak aprobowany przez Ministerstwo Zdrowia. Zdaniem Ministerstwa Zdrowia wynagrodzenie otrzymywane przez osoby powołane do pełnienia funkcji na podstawie aktu powołania należy odczytać w sposób szeroki, tj. jako wszelką formę przychodu przewidzianą przez przepisy prawa podatkowego i jako podstawę ustalenia obowiązków daninowych.* Chodzi więc o to, że minister zdrowia twierdzi, że również członkowie komisji są powoływani i mimo tego, że są zatrudniani na podstawie umowy o pracę, to diety, które otrzymują za udział w komisji, powinny wchodzić do wynagrodzenia, które będzie oskładkowane skł. zdrowotną. Proszę pamiętać, że jest to pogląd Ministerstwa. Póki ustawodawca nie zmieni przepisów, sprawa nie będzie jasna.
 

* źródło:https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/powolanie-nowy-tytul-do-ubezpieczenia-zdrowotnego,8144.html

Jak możemy porozmawiać?

Jesteśmy dostępni nie tylko w biurach stacjonarnych. Bez wychodzenia z domu możesz już dziś porozmawiać z nami o swojej sprawie.

Zadzwoń lub napisz

Sekretariat

Skontaktuj się

+48 691 913 330

lub napisz kancelaria@gramatowscy.pl

Umów spotkanie

Wybierz odpowiedni dla Ciebie termin

Umów spotkanie

Porozmawiajmy,
teraz także online

Pomoc prawna także online!

Od wielu już lat naszym klientom oferujemy możliwość zdalnej współpracy, stosując nasze sprawdzone narzędzia, jakimi są e-Porada i e-Kancelaria. Czekamy na Państwa nie tylko w naszych oddziałach - zapraszamy również do skorzystania z wideorozmowy, porady prawnej online lub czatu.

Sopot

ul. Bitwy pod Płowcami 32/1

81-730 Sopot

Nawiguj z google

Zadzwoń

Gdańsk

al. Generała Józefa Hallera 169/15,

80-416 Gdańsk

Nawiguj z google

Zadzwoń

Starogard Gdański

ul. Rynek 21/2,

83-200 Starogard Gdański

Nawiguj z google

Zadzwoń

Gdynia

ul. Gniewska 24 A/10,

81-047 Gdynia

Nawiguj z google

Zadzwoń

Zadzwoń

Sekretariat

691 913 330

Jesteśmy dostępni
od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:15-16:00

Wyślij e-mail

Sekretariat

kancelaria@gramatowscy.pl

Jesteśmy dostępni
od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:15-16:00

Skorzystaj z wideochatu

Połącz się teraz online

Połącz wideo

Jesteśmy dostępni
od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:15-16:00

Spotkajmy się

Wybierz odpowiedni dla Ciebie termin

Umów spotkanie

Spotkajmy się w wybranej siedzibie kancelarii,
aby omówić Twoją sprawę.