exclusion

Dla Instytucji

Czy od wynagrodzenia członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, powoływanych w gminach, należy pobrać składkę zdrowotną w ramach tzw. „Polskiego Ładu”?  

Zdaniem autora nie. Należy bowiem wskazać, że członkowie komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych są zatrudniani w oparciu o umowę o pracę i z tego tytułu jest bez wątpienia pobierana składka zdrowotna. W świetle ustawy o pracownikach samorządowych członek komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych jest pracownikiem zatrudnionym w oparciu o umowę o pracę, a w oparciu o akt powołania są zatrudniani jedynie: zastępca wójta (burmistrza, prezydenta miasta), skarbnik gminy, skarbnik powiatu, skarbnik województwa.

Do członków komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych nie znajdzie więc zastosowania art. 66. Ust. 35a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2021.1285) zgodnie, z którym „Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają: (…) osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie”, ponieważ członkowie komisji nie są zatrudniani o akt powołania - o czym przesądza ustawa o pracownikach samorządowych.

W świetle art. 41. ust. 3. ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2021 poz. 1119) wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) powołują gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności inicjujące działania w zakresie określonym w ust. 1 oraz podejmujące czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego. Z przepisów tych wynika, że powołuje się komisję, co oznacza, że wójt „tworzy” komisję jako narzędzie pomocnicze do rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie.

To, że wójt gminy powołuje komisję, nie oznacza, że pracownicy komisji są zatrudniani w oparciu o stosunek pracy czy też akt powołania. Są to dwie odrębne kwestie. Kwestie zatrudnienia pracowników samorządowych reguluje bowiem ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282 t.j.) . Z art. 4 ustawy wprost wynika, w jakich formach są zatrudniani pracownicy samorządowi.

Wyciąg z przepisów:

USTAWA o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282 t.j.) 

Art.  4.  [Podstawa zatrudnienia pracowników samorządowych]

1. Pracownicy samorządowi są zatrudniani na podstawie:

1) wyboru:

a) w urzędzie marszałkowskim: marszałek województwa, wicemarszałek oraz pozostali członkowie zarządu województwa - jeżeli statut województwa tak stanowi,

b) w starostwie powiatowym: starosta, wicestarosta oraz pozostali członkowie zarządu powiatu - jeżeli statut powiatu tak stanowi,

c) w urzędzie gminy: wójt (burmistrz, prezydent miasta),

d) w związkach jednostek samorządu terytorialnego: przewodniczący zarządu związku i pozostali członkowie zarządu - jeżeli statut związku tak stanowi,

e) w urzędzie m.st. Warszawy: burmistrz dzielnicy m.st. Warszawy, zastępca burmistrza dzielnicy m.st. Warszawy i pozostali członkowie zarządu dzielnicy m.st. Warszawy;

2) powołania - zastępca wójta (burmistrza, prezydenta miasta), skarbnik gminy, skarbnik powiatu, skarbnik województwa;

3) umowy o pracę - pozostali pracownicy samorządowi.

Odpowiednio przychody z pełnienia funkcji członka komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi należy uznać za przychody z działalności wykonywanej osobiście z tytułu przychodów z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji samorządowej. (art. 13 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Dz.U.2021.1128 w związku z art.  41. ust. 3).

Wyciąg z przepisu znajdą Państwo poniżej:

Art. 13. [Przychody z działalności wykonywanej osobiście] Za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się:

6) przychody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności, a zwłaszcza przychody biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym oraz płatników, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 2 pkt 10, i inkasentów należności publicznoprawnych, a także przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 9.

 

Komentarz od autora:
Proszę pamiętać, że powyższy pogląd autora nie jest jednak aprobowany przez Ministerstwo Zdrowia. Zdaniem Ministerstwa Zdrowia wynagrodzenie otrzymywane przez osoby powołane do pełnienia funkcji na podstawie aktu powołania należy odczytać w sposób szeroki, tj. jako wszelką formę przychodu przewidzianą przez przepisy prawa podatkowego i jako podstawę ustalenia obowiązków daninowych.* Chodzi więc o to, że minister zdrowia twierdzi, że również członkowie komisji są powoływani i mimo tego, że są zatrudniani na podstawie umowy o pracę, to diety, które otrzymują za udział w komisji, powinny wchodzić do wynagrodzenia, które będzie oskładkowane skł. zdrowotną. Proszę pamiętać, że jest to pogląd Ministerstwa. Póki ustawodawca nie zmieni przepisów, sprawa nie będzie jasna.
 

* źródło:https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/powolanie-nowy-tytul-do-ubezpieczenia-zdrowotnego,8144.html

Jak możemy porozmawiać?

Jesteśmy dostępni nie tylko w biurach stacjonarnych. Bez wychodzenia z domu możesz już dziś porozmawiać z nami o swojej sprawie.

Zadzwoń lub napisz

Sekretariat

Skontaktuj się

+48 691 913 330

lub napisz kancelaria@gramatowscy.pl

Umów spotkanie

Wybierz odpowiedni dla Ciebie termin

Umów spotkanie

Porozmawiajmy,
teraz także on-line

Pomoc prawna także on-line!

Od wielu już lat naszym klientom oferujemy możliwość zdalnej współpracy, stosując nasze sprawdzone narzędzia: e-Poradę i e-Kancelarię. Czekamy na Państwa nie tylko w naszych oddziałach - zapraszamy również do skorzystania z wideorozmowy lub e-Kancelarii.
 

Sopot

ul. Bitwy pod Płowcami 32/1

81-730 Sopot

Nawiguj z google

Zadzwoń

Gdańsk

al. Generała Józefa Hallera 169/15,

80-416 Gdańsk

Nawiguj z google

Zadzwoń

Starogard Gdański

ul. Rynek 23/3,

83-200 Starogard Gdański

Nawiguj z google

Zadzwoń

Gdynia

ul. Gniewska 24 A/10,

81-047 Gdynia

Nawiguj z google

Zadzwoń

Zadzwoń

Sekretariat

691 913 330

Jesteśmy dostępni
od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:30-16:30

Wyślij e-mail

Sekretariat

kancelaria@gramatowscy.pl

Jesteśmy dostępni
od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:30-16:30

Skorzystaj z wideochatu

Połącz się teraz online

Połącz wideo

Jesteśmy dostępni
od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:30-16:30

Spotkajmy się

Wybierz odpowiedni dla Ciebie termin

Umów spotkanie

Spotkajmy się w wybranej siedzibie kancelarii,
aby omówić Twoją sprawę.