exclusion

Przedsiębiorstwa, Instytucje, Klient indywidualny  

Rękojmia a odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową przy umowie sprzedaży – zmiany w przepisach dot. odpowiedzialności wobec konsumenta obowiązujące od 1 stycznia 2023 r. 

 

 

Jak było?

Jak jest od 1 stycznia 2023 r.?

Nazewnictwo

Rękojmia, rzecz wadliwa

Odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową

Podstawa prawna

Kodeks cywilny

Ustawa o prawach konsumenta

Dotyczy

Konsumentów, przedsiębiorców – pod warunkiem, że nie została wyłączona lub ograniczona

Wyłącznie konsumentów

Kiedy ma zastosowanie?

Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę.

Wada polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, w szczególności:

1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

2) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

3) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

4) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

W razie braku zgodności towaru z umową.

A) Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają:

1) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi - również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;

2) przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny konsumentowi, o którym konsument powiadomił przedsiębiorcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który przedsiębiorca zaakceptował.

 

B) Ponadto towar, aby został uznany za zgodny z umową, musi:

1) nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;

2) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi - również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie;

3) być dostarczony z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia konsument może rozsądnie oczekiwać;

4) być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które przedsiębiorca udostępnił konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

Termin odpowiedzialności sprzedawcy

Stwierdzenie wady fizycznej przed upływem dwóch lat.

Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady.

Brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez przedsiębiorcę, jest dłuższy.

Domniemanie istnienia wady w momencie wydania rzeczy

Wada została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy (jeśli kupującym jest konsument).

Brak zgodności towaru z umową ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru.

Uprawnienia kupującego

Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.

Kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.

A) Żądanie naprawy lub wymiany.

Co do zasady decyzja o sposobie należy do kupującego, ale sprzedający może wybrać ten drugi, jeżeli wybrany przez konsumenta sposób jest niemożliwy albo nadmiernie kosztowny.

Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

B) Odstąpienie od umowy lub złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny, gdy:

1) przedsiębiorca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową;

2) przedsiębiorca nie doprowadził towaru do zgodności z umową;

3) brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że przedsiębiorca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;

4) brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z wymiany/ naprawy;

5) z oświadczenia przedsiębiorcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.

Dodatkowe uprawnienia kupującego

- Jeżeli spośród rzeczy sprzedanych tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od rzeczy wolnych od wad (bez szkody dla obu stron), to uprawnienie kupującego do odstąpienia od umowy ogranicza się do rzeczy wadliwych.

- Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy, a w przypadku rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku albo rzeczy mających powstać w przyszłości – w momencie ich wydania.

- Konsument może powstrzymać się z zapłatą ceny do chwili wykonania przez przedsiębiorcę obowiązków.

- Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie umowy, konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez konsumenta wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.

- Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został wymieniony.

Wada nieistotna

Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.

Dostarczenie towaru sprzedawcy przez kupującego

- Na koszt sprzedawcy kupujący dostarcza rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy go nie określono w umowie - do miejsca, w którym rzecz została wydana kupującemu.

- Jeśli rzecz została zamontowana, kupujący może żądać od sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania; jeśli sprzedawca nie dokona tego, kupujący może zlecić te czynności na koszt i niebezpieczeństwo sprzedawcy.

- W przypadku wymiany lub naprawy – konsument udostępnia towar, a sprzedawca odbiera go od konsumenta.

- W przypadku, gdy towar został zamontowany, demontażu dokonuje przedsiębiorca lub zleca go na swój koszt.

- W przypadku odstąpienia od umowy kupujący zwraca towar na koszt sprzedawcy.

Obowiązywanie

Do umów zawartych przed 1 stycznia 2023 r.

Do umów zawartych po 1 stycznia 2023 r.

 

Jak możemy porozmawiać?

Jesteśmy dostępni nie tylko w biurach stacjonarnych. Bez wychodzenia z domu możesz już dziś porozmawiać z nami o swojej sprawie.

Zadzwoń lub napisz

Sekretariat

Skontaktuj się

+48 691 913 330

lub napisz kancelaria@gramatowscy.pl

Umów spotkanie

Wybierz odpowiedni dla Ciebie termin

Umów spotkanie

Porozmawiajmy,
teraz także online

Pomoc prawna także online!

Od wielu już lat naszym klientom oferujemy możliwość zdalnej współpracy, stosując nasze sprawdzone narzędzia, jakimi są e-Porada i e-Kancelaria. Czekamy na Państwa nie tylko w naszych oddziałach - zapraszamy również do skorzystania z wideorozmowy, porady prawnej online lub czatu.

Sopot

ul. Bitwy pod Płowcami 32/1

81-730 Sopot

Nawiguj z google

Zadzwoń

Gdańsk

al. Generała Józefa Hallera 169/15,

80-416 Gdańsk

Nawiguj z google

Zadzwoń

Starogard Gdański

ul. Rynek 21/2,

83-200 Starogard Gdański

Nawiguj z google

Zadzwoń

Gdynia

ul. Gniewska 24 A/10,

81-047 Gdynia

Nawiguj z google

Zadzwoń

Zadzwoń

Sekretariat

691 913 330

Jesteśmy dostępni
od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:15-16:00

Wyślij e-mail

Sekretariat

kancelaria@gramatowscy.pl

Jesteśmy dostępni
od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:15-16:00

Skorzystaj z wideochatu

Połącz się teraz online

Połącz wideo

Jesteśmy dostępni
od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:15-16:00

Spotkajmy się

Wybierz odpowiedni dla Ciebie termin

Umów spotkanie

Spotkajmy się w wybranej siedzibie kancelarii,
aby omówić Twoją sprawę.