exclusion

Dla klientów indywidualnych

Obowiązkowa kwarantanna a zdolność do pracy


Obowiązkowa kwarantanna, do której dochodzi na podstawie „decyzji” wydawanej przez inspektora sanitarnego, stanowi odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych (definicja zawarta w art. 2 pkt 12 ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1845 ze zm.). Z definicji więc osoba poddana kwarantannie nie ma statusu osoby niezdolnej do pracy, a jedynie podlega faktycznemu odosobnieniu. Przez izolację domową w myśl ww. przepisów (art. 2 pkt 11a) należy zaś rozumieć odosobnienie osoby chorej z przebiegiem choroby zakaźnej niewymagającej bezwzględnej hospitalizacji ze względów medycznych w jej miejscu zamieszkania lub pobytu, w celu zapobieżenia szerzenia się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych. Tak więc w skrócie - kwarantanna dotyczy osób zdrowych, izolacja zaś osób zarażonych, przy czym izolacja domowa stosowana jest w przypadku, gdy objawy choroby nie występują lub są na tyle nikłe, że nie jest wymagana hospitalizacja.
Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 1842) w celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna). W okresie kwarantanny i izolacji domowej pracownik może zatem wykonywać pracę na rzecz pracodawcy, o ile nie sprzeciwia się temu jego stan zdrowia (tj. mimo zakażenia nie ma on objawów lub są ona takiego charakteru, że nie uniemożliwiają pracy) i rodzaj pracy, a pracownik ma narzędzia do jej wykonywania – praca musi być bowiem możliwa do wykonania wyłącznie w miejscu, w którym pracownik przebywa w okresie kwarantanny. Trzeba jedynie pamiętać, że to, czy pracownik będzie w tym czasie świadczył pracę w miejscu swojego pobytu czy też nie, wpłynie na kwestię jego prawa do wynagrodzenia. Jeśli bowiem zostanie na czas kwarantanny do pracy zdalnej w miejscu pobytu, zachowuje prawo do wynagrodzenia w pełnej wysokości, gdyż świadczy pracę. Jeśli natomiast w czasie kwarantanny powstrzymuje się od pracy, wówczas dopiero w grę wchodzą uprawnienia z tytułu czasowej niezdolności do pracy (która tu wynika z braku możliwości stawienia się w miejscu pracy), o których mowa w art. 92 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy (tj. prawo do wynagrodzenia w wysokości 80%). Trzeba więc pamiętać, że podejmując pracę w izolacji domowej pracownik zawsze utraci prawo do świadczenia zdrowotnego.

Podsumowując, osoba przebywająca w kwarantannie jest osobą z założenia zdrową i zdolną do pracy, zaś ta przebywająca w izolacji domowej - osobą chorą, ale - przy minimalnym nasileniu objawów - mogącą wykonywać pracę. Może ona wystąpić z wnioskiem o zarządzenie przez Pracodawcę w stosunku do tej osoby pracy zdalnej, niemniej decyzja leży tutaj po stronie pracodawcy i de facto nie jest on takim wnioskiem związany. Praca zdalna może być wykonywana, jeśli charakter (lub przynajmniej część) pracy wykonywanej w „zwykłych” warunkach pozwala na jej świadczenie także z miejsca pobytu w kwarantannie. O ile więc w przypadku kwarantanny (osoba zdrowa) pracodawca może zlecić jej wykonywanie pracy, o tyle w przypadku izolacji domowej byłbym tutaj bardziej ostrożny i czekał na wniosek pracownika w tym zakresie, a dopiero potem zarządził taką pracę.
 

Należy odnieść się także do kwestii nowego rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020r., poz. 1931), którym wprowadzono zmiany dot. sposobu „decydowania” o kwarantannie oraz izolacji domowej i informowania o tym fakcie - a zatem usprawiedliwiania nieobecności pracownika, co ma wpływ na ww. aspekt pracy zdalnej. W myśl par. 1 pkt 3 przedmiotowego aktu: „W przypadku objęcia przez organy inspekcji sanitarnej osoby kwarantanną z powodu narażenia na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2, izolacją albo izolacją w warunkach domowych, informację o tym umieszcza się w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt 1. Decyzji organu inspekcji sanitarnej nie wydaje się” (pkt 1), „Informacja o objęciu osoby kwarantanną, izolacją albo izolacją w warunkach domowych może być przekazana tej osobie ustnie, za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym przez telefon” (pkt 2). Na dzień dzisiejszy nie wydaje się więc decyzji o kwarantannie jako aktu administracyjnego (stąd wcześniejsze użycie tego słowa w cudzysłowie) nawet w stosunku do osoby objętej tym obostrzeniem.
 

W par. 1 pkt 4 ww. rozporządzenia wskazano jednak sposób informowania pracodawcy o nieobecności wynikłej z kwarantanny lub izolacji domowej. Zgodnie z tym przepisem „Podstawą do wypłaty osobie poddanej kwarantannie, o której mowa w § 3a ust. 4a, za okres nieobecności w pracy z powodu obowiązku odbycia kwarantanny, wynagrodzenia, o którym mowa w art. 92 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, lub świadczenia pieniężnego z tytułu choroby określonego w odrębnych przepisach, jest złożone przez ubezpieczonego oświadczenie o konieczności odbycia kwarantanny na podstawie § 3a ust. 4a. Oświadczenie zawiera imię i nazwisko ubezpieczonego, jego numer PESEL, jeżeli go posiada, informację o dniu rozpoczęcia odbywania obowiązkowej kwarantanny i dniu jej zakończenia oraz dane, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 2, dotyczące osoby zamieszkującej z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, oraz podpis ubezpieczonego. Pracodawca albo podmiot obowiązany, o którym mowa w ust. 3, może wystąpić do organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu.” Potwierdzenie przebywania na kwarantannie odbywa się zatem w drodze oświadczenia pracownika, pracodawca w przypadku wątpliwości może wystąpić do organów sanitarnych o potwierdzenie prawdziwości takiego dokumentu (najprawdopodobniej będzie to weryfikacja w systemie teleinformatycznym). W mojej ocenie zarządzenie pracy zdalnej może nastąpić więc dopiero w sytuacji otrzymania tego typu oświadczeń od pracowników.

Jak możemy porozmawiać?

Jesteśmy dostępni nie tylko w biurach stacjonarnych. Bez wychodzenia z domu możesz już dziś porozmawiać z nami o swojej sprawie.

Zadzwoń lub napisz

Sekretariat

Skontaktuj się

+48 691 913 330

lub napisz kancelaria@gramatowscy.pl

Umów spotkanie

Wybierz odpowiedni dla Ciebie termin

Umów spotkanie

Porozmawiajmy,
teraz także online

Pomoc prawna także online!

Od wielu już lat naszym klientom oferujemy możliwość zdalnej współpracy, stosując nasze sprawdzone narzędzia, jakimi są e-Porada i e-Kancelaria. Czekamy na Państwa nie tylko w naszych oddziałach - zapraszamy również do skorzystania z wideorozmowy, porady prawnej online lub czatu.

Sopot

ul. Bitwy pod Płowcami 32/1

81-730 Sopot

Nawiguj z google

Zadzwoń

Gdańsk

al. Generała Józefa Hallera 169/15,

80-416 Gdańsk

Nawiguj z google

Zadzwoń

Starogard Gdański

ul. Rynek 21/2,

83-200 Starogard Gdański

Nawiguj z google

Zadzwoń

Gdynia

ul. Gniewska 24 A/10,

81-047 Gdynia

Nawiguj z google

Zadzwoń

Zadzwoń

Sekretariat

691 913 330

Jesteśmy dostępni
od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:15-16:00

Wyślij e-mail

Sekretariat

kancelaria@gramatowscy.pl

Jesteśmy dostępni
od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:15-16:00

Skorzystaj z wideochatu

Połącz się teraz online

Połącz wideo

Jesteśmy dostępni
od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:15-16:00

Spotkajmy się

Wybierz odpowiedni dla Ciebie termin

Umów spotkanie

Spotkajmy się w wybranej siedzibie kancelarii,
aby omówić Twoją sprawę.