exclusion

Dla Instytucji

Czy pracownik samorządowy wykonujący pracę w godzinach nadliczbowych jest uprawniony do otrzymania z tego tytułu dodatku do wynagrodzenia?

Zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy o pracownikach samorządowych „Pracownikowi samorządowemu za pracę wykonywaną na polecenie przełożonego w godzinach nadliczbowych przysługuje, według jego wyboru, wynagrodzenie albo czas wolny w tym samym wymiarze, z tym że wolny czas, na wniosek pracownika, może być udzielony w okresie bezpośrednio poprzedzającym urlop wypoczynkowy lub po jego zakończeniu.”

Dokonując wykładni przedmiotowego przepisu wskazuję, co następuje. Pracownikowi wykonującemu pracę w godzinach nadliczbowych na polecenie przełożonego (przy czym nie musi to być przełożony bezpośredni), przysługuje według dokonanego przez tego pracownika wyboru albo wynagrodzenie, przez które rozumieć należy „normalne wynagrodzenie” bez dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych, albo czas wolny od pracy w tym samym wymiarze, co czas przepracowany w godzinach nadliczbowych.

Ustawa o pracownikach samorządowych należy do tzw. Pragmatyk pracowniczych, czyli ustaw stanowiących lex specialis w stosunku do Kodeksu pracy. Ustawy te regulują stosunek pracy w sposób odmienny od przepisów kodeksowych, a Kodeks pracy znajduje zastosowanie w stosunkach regulowanych pragmatykami tylko wówczas, gdy nie są one uregulowane w ustawie szczególnej. Fakt ten wynika zarówno z art. 5 kodeku pracy, zgodnie z którym „Jeżeli stosunek pracy określonej kategorii pracowników regulują przepisy szczególne, przepisy kodeksu stosuje się w zakresie nieuregulowanym tymi przepisami”, jak i z art. 43 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych, który stanowi, że „W sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu pracy.”

Zarówno w orzecznictwie, jak i w piśmiennictwie, dominuje pogląd, że art. 42 ust. 3 i 4 w sposób wyczerpujący reguluje przesłanki dopuszczalności pracy w godzinach nadliczbowych pracowników samorządowych i jej rekompensowania, dając pracownikowi prawo wyboru bądź to wynagrodzenia, bądź czasu wolnego, toteż brak jest podstaw do stosowania w tych sprawach przepisów Kodeksu pracy, w szczególności o dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych.

W wyroku z dnia 21 stycznia 2014 r. (sygn. akt: P 6/12) Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 42 ust. 4 ustawy o pracownikach samorządowych, jako lex specialis, wyłącza możliwość zastosowania na podstawie art. 43 u.p.s., odpowiednich przepisów kodeksu pracy.” Ponadto wskazano, że przepis art. 42 ust. 4 „reguluje zasady wynagrodzenia pracowników samorządowych za pracę wykonaną w godzinach nadliczbowych. Zgodnie z nim pracownikowi samorządowemu za pracę wykonaną na polecenie przełożonego w godzinach nadliczbowych przysługuje, stosownie do dokonanego przez niego wyboru, wynagrodzenie albo czas wolny w tym samym wymiarze co liczba przepracowanych godzin nadliczbowych, z tym, że czas wolny, na wniosek pracownika, może być udzielony w okresie bezpośrednio poprzedzającym urlop wypoczynkowy lub po jego zakończeniu. Przepis ten nie przewiduje natomiast wypłaty dodatku do normalnego wynagrodzenia w wysokości 50 lub 100%, który przewidują przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.”

Podobne stanowisko wyrażone zostało przez Departament Prawny Głównego Inspektora Pracy w dniu 25 czerwca 2009 r.; znak: GPP-433-4560-42/09/PE/RP.

 

Mając na uwadze powyższe rozważania przyjąć należy, iż brak jest podstaw do przyznania pracownikom samorządowym dodatku do wynagrodzenia, o którym mowa w art. 1511 Kodeksu pracy za wykonaną przez nich na polecenie przełożonego pracę w godzinach nadliczbowych. Pracownik taki za ten czas uprawniony jest wyłącznie do otrzymania wynagrodzenia (bez dodatków) albo czasu wolnego. Należy przy tym stanowczo podkreślić, iż wybór wynagrodzenia albo czasu wolnego jest alternatywą rozłączną, tzn. albo wynagrodzenie, albo czas wolny.

Podstawa prawna
art. 42 ust. 4 Ustawy o pracownikach samorządowych
art. 5 Kodeksu pracy
art. 43 ust. 1 Ustawy o pracownikach samorządowych

Jak możemy porozmawiać?

Jesteśmy dostępni nie tylko w biurach stacjonarnych. Bez wychodzenia z domu możesz już dziś porozmawiać z nami o swojej sprawie.

Zadzwoń lub napisz

Sekretariat

Skontaktuj się

+48 691 913 330

lub napisz kancelaria@gramatowscy.pl

Umów spotkanie

Wybierz odpowiedni dla Ciebie termin

Umów spotkanie

Porozmawiajmy,
teraz także online

Pomoc prawna także online!

Od wielu już lat naszym klientom oferujemy możliwość zdalnej współpracy, stosując nasze sprawdzone narzędzia, jakimi są e-Porada i e-Kancelaria. Czekamy na Państwa nie tylko w naszych oddziałach - zapraszamy również do skorzystania z wideorozmowy, porady prawnej online lub czatu.

Sopot

ul. Bitwy pod Płowcami 32/1

81-730 Sopot

Nawiguj z google

Zadzwoń

Gdańsk

al. Generała Józefa Hallera 169/15,

80-416 Gdańsk

Nawiguj z google

Zadzwoń

Starogard Gdański

ul. Rynek 21/2,

83-200 Starogard Gdański

Nawiguj z google

Zadzwoń

Gdynia

ul. Gniewska 24 A/10,

81-047 Gdynia

Nawiguj z google

Zadzwoń

Zadzwoń

Sekretariat

691 913 330

Jesteśmy dostępni
od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:15-16:00

Wyślij e-mail

Sekretariat

kancelaria@gramatowscy.pl

Jesteśmy dostępni
od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:15-16:00

Skorzystaj z wideochatu

Połącz się teraz online

Połącz wideo

Jesteśmy dostępni
od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:15-16:00

Spotkajmy się

Wybierz odpowiedni dla Ciebie termin

Umów spotkanie

Spotkajmy się w wybranej siedzibie kancelarii,
aby omówić Twoją sprawę.